za članove

Popusti

BUP

Blagajna uzajamne pomoći

U cilju prikupljanja sredstava sindikalne solidarnosti i dodjele financijske pomoći za svoje članstvo Sindikat zaposlenika u hrvatskom školstvu Preporod je organizirao Blagajnu uzajamne pomoći kao stalan oblik priloga i odobravanja sindikalne pomoći. Poziv, pravilnik i pristupnicu možete preuzeti s naših stranica…

Pravna pomoć

Sindikat zaposlenika u hrvatskom školstvu Preporod osigurava besplatnu pravnu pomoć svojim članovima. Svakog radnog dana u
vremenu 14 – 17 sati možete nazvati na broj 01 / 4814 001 pravnica Milka Rodić, E-mail pravo@sindikat-preporod.hr

ČESTA PITANJA

Zaposlena sam u školi na neodređeno vrijeme. Budući da se javljam na oglase za zapošljavanje u državnoj službi i da su natječaji najčešće na određeno vrijeme, zanima me je li zakonski dopušteno zatražiti od ravnatelja škole neplaćeni dopust i da mi prava iz radnog odnosa miruju u slučaju da eventualno budem izabrana po nekom natječaju?

Za vrijeme korištenja prava na neplaćeni dopust radniku miruju prava i obveze iz radnog odnosa. Kako dakle nema prekida radnog odnosa, radnik ne bi u tom razdoblju mogao s drugim poslodavcem sklapati ugovor o radu. Međutim, kako Zakon o radu daje mogućnost sklapanja ugovora o radu s drugim poslodavcem najduže 8 sati tjedno, tj 180 sati godišnje uz suglasnost prvog poslodavca, mišljenja sam da bi se mogla primijeniti ta odredba/ čl.62 ZOR-a/ i za vrijeme neplaćenog dopusta.

Da li se smatra smjenskim radom rad koji se obavlja tri tjedna popodne i jedan tjedan ujutro?

Smjenski rad je rad zaposlenika prema utvrđenom radnom vremenu poslodavca koje obavlja u prijepodnevnom (prva smjena), poslijepodnevnom (druga smjena), ili noćnom dijelu dana ( treća smjena) tijekom radnog tjedna. Kod smjenskog rada definiranog na mjesečnoj osnovi mora se raditi ili o mijenjanju smjena ili naizmjeničnom obavljanju poslova u prvoj i drugoj smjeni tijekom jednog mjeseca. U konkretnom slučaju ( jedan tjedan ujutro, tri tjedna popodne) radi se upravo o smjenskom radu na mjesečnoj osnovi, pa stoga zaposlenici na koje se odnosi upit imaju pravo na uvećanje plaće za smjenski rad na način da se osnovna plaća uvećava za 10% za rad u drugoj smjeni.

Ima li učitelj u osnovnoj školi pravo na dodatak za smjenski rad ako radi jedan dan u jutarnjoj smjeni i četiri dana u popodnevnoj smjeni?

Nema pravo na smjenski rad jer nije ispunjen uvjet od najmanje dva radna dana u tjednu u prvoj i drugoj smjeni .

U školi mjesecima ne dobivamo platne liste , unatoč našim usmenim intervencijama. Zanima nas gdje je propisana ta obveza poslodavca i kako doći do platnih lista ?

Zakon o radu, u članku 93. propisuje obvezu poslodavca, najkasnije 15 dana od dana isplate plaće, naknade plaće ili otpremnine, radniku dostaviti obračun iz kojeg je vidljivo kako su ti iznosi utvrđeni. Ukoliko to poslodavac ne učini uložite pisani zahtjev za dostavom obračuna plaće.

Dvije godine bez prekida radim u jednoj školi na određeno, potom u drugoj na neodređeno vrijeme. Na neodređeno vrijeme sam započela s radom u drugom mjesecu ove godine. Poslodavac tvrdi da nemam pravo na godišnji odmor jer nemam 6 mjeseci rada kod istog poslodavca te da ću isto pravo ostvariti u devetom mjesecu o.g. Moje pitanje glasi: Imam li pravo na godišnji odmor kad i drugi zaposlenici ili moram čekati istek šestomjesečnog roka?

Imate pravo na godišnji odmor jer kod Vas nije bilo prekida između dva radna odnosa prema opisanoj situaciji. Inače, a to bi poslodavac morao znati, kao staž kod istog poslodavca računa se neprekidni staž u javnim službama, bez obzira na promjenu poslodavca. Dakle poslodavac je prekršio , Zakonom o radu propisano, pravo na godišnji odmor.

Povjerentvo za tumačenje kolektivnog ugovora dalo mi je odgovor kako imam pravo na uvećanje osnovne plaće od 5% budući da nemam organiziran javni prijevoz. Na upit dali to pravo ostvarujem od dana stupanja na snagu Kolektivnog ugovora ili od dana tumačenja tog prava odgovoreno mi je da se radi o pravnom pitanju koje nije u njihovoj nadležnosti, pa molim Vaš odgovor?

Ovo pravo ostvarujete od dana stupanja na snagu odnosno primjene Kolektivnog ugovora tj od 1.svibnja 2014. godine.

Mogu li članovi Školskog odbora izabrani od strane Nastavničkog/Učiteljskog vijeća, prilikom izbora ravnatelja, glasati suprotno rezultatima izjašnjavanja tijela koje ih je izabralo? Tko poništava takav nezakonit izbor ravnatelja?

Ne mogu i ne smiju. Člankom 127. stavkom 8. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 126/12- pročišćeni tekst) je propisano da se stajališta učiteljskog, nastavničkog, odgajateljskog vijeća, vijeća roditelja i radničkog vijeća donose na sjednici učiteljskog, nastavničkog, odgajateljskog vijeća i vijeća roditelja te zbora radnika tajnim glasovanjem, o čemu se pisani zaključak dostavlja školskom odboru.

Tko je nadležan za poništenje nezakonitog izbora ravnatelja?

Prosvjetna inspekcija nadležna je za poništenje nezakonitog izbora ravnatelja.

Prema odredbama Zakona o izmjenama i dopunama zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 86/2012.) kod izbora ravnatelja škole uključeni su Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja i Radničko vijeće. Tko razgovara s prijavljenim kandidatima i tko ih predstavlja gore navedenim tijelima? Može li se osnovati povjerenstvo i tko ga formira i od kojih članova se sastoji?

Člankom 127. stavkom 10. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi je propisano da se način i postupak izbora i imenovanja ravnatelja uređuju statutom školske ustanove. Tijela koja odlučuju o izboru kandidata za ravnatelja moraju biti upoznata sa svim zamolbama, kao i sa podacima o kandidatima (koji su vidljivi iz priložene dokumentacije kandidata) kako bi mogli odlučiti za kojeg će kandidata glasati.

Kako riješiti problem kad zaposlenik kao radnički vijećnik ili sindikalni povjerenik ima prekovremeni rad koji MZOS zabranjuje i ne želi platiti, a ne postoji mogućnost umanjenja norme?

Ukoliko nema mogućnosti umanjenja norme za posebne poslove, pa imate prekovemeni rad, škola je isti dužna platiti .

Radnica je sklopila Ugovor o radu do 30.1.2014.. Prije isteka tog roka ostane trudna. Prestaje li joj radni odnos ako ode na bolovanje zbog komplikacija u trudnoći?

Potrebno je razlikovati otkaz ugovora o radu od isteka vremena na koje je sklopljen ugovor o radu. U ovom slučaju, dođe li do isteka vremena na koje je ugovor o radu sklopljen, a poslodavac s Vama ne zaključi novi ugovor o radu, Vaš ugovor o radu je prestaje istekom vremena na koji je zaključen tj. 30.1.2014.godine. Činjenica isteka ugovora o radu na određeno vrijeme ne znači da ostajete bez bilo kakvih prava .Imate pravo na naknadu sve do dana koji prethodi danu kojim započinje rodiljni dopust.Ne ostvarujete pravo na rodiljnju naknadu po osnovi radnog odnosa, ali možete ostvarititi to pravo kao nezaposlena majka pod uvjetom da se u roku od 30 dana nakon prestanka radnog odnosa prijavite Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje. U tom slučaju imate pravo na naknadu u iznosu od 1.663,00 kuna koja se isplaćuju na teret državnog proračuna.

Da li smo dužni isplatititi otpremninu i u kojoj visini zaposlenici koja je otišla u mirovinu i koristi pravo rada do pola radnog vremena?

Da, dužni ste isplatiti otpremninu u visini tri proračunske osnovice, a sukladno članku 61.Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike I namještenike u javnim službama.

Kontakt

Sjedište Sindikata

Područni ured Split