Skupština sindikata

Predsjednica skupštine:

Ivana Vujčić

OŠ Vrgorac

Zamjenik predsjednika skupštine:

Nikola Bartulić

OŠ Zorke Sever, Popovača

Skupština Sindikata je najviše tijelo Sindikata koju čine svi povjerenici sindikalnih podružnica. Svaka sindikalna podružnica koja broji više od 50 članova ima pravo na dodatan broj članova Skupštine Sindikata. Broj članova Skupštine Sindikata iz sindikalne podružnice utvrđuje se na način da se ukupan broj članova sindikalne podružnice podijeli s 50 i dobiveni cijeli broj povećava za 1.

Ovlasti Skupštine Sindikata

Skupština Sindikata:

 • donosi Statut i izmjene i dopune Statuta;
 • daje autentično tumačenje Statuta;
 • ocjenjuje uspješnost rada za proteklo mandatno razdoblje;
 • bira i razrješava dužnosti predsjednika Skupštine Sindikata, predsjednika Sindikata, članove Nadzornog vijeću Sindikata i članove Suda časti Sindikata;
 • odlučuje o raspuštanju Sindikata;
 • usvaja program rada Sindikata za mandatno razdoblje;
 • utvrđuje opću politiku i strategiju Sindikata;
 • usvaja izvješće o radu, financijsko izvješće i izvješće Nadzornog vijeća o financijsko-materijalnom poslovanju za prethodno razdoblje;
 • usvaja deklaracije i zauzima stavove povodom važnijih pojava, događaja, akcija, zahtjeva i inicijativa;
 • odlučuje o prodaji, kupovini ili zamjeni nekretnina čija vrijednost prelazi dva milijuna kuna;
 • može odlučivati o bilo kojem pitanju iz djelokruga tijela Sindikata;
 • donosi odluku o raspuštanju Sindikata dvotrećinskom većinom ukupnog broja članova Skupštine Sindikata.

Zapisnik sa ujediniteljske skupštine Sindikata održane 26. - 28. listopada 2007. u Selcu: Zapisnik 26.-28. listopada 2007.