Prijedlog:UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA

23.11.2018

Prijedlog:

Na temelju članka 6. stavka 2. i članka 7. stavka 1. Zakona o plaćama u javnim službama (»Narodne novine«, br. 27/01 i 39/09), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ________ 2018. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (Narodne novine, broj 25/13, 72/13, 151/13, 9/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14 – ispravak, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17 – ispravak, 74/17, 122/17 i 9/18 i 57/18), u članku 6. stavku 1. podstavku a) Položaj I. vrste iza točke 7. dodaje se podtočka 7.1. koja glasi:

 

„7.1. pročelnik sveučilišnog odjela za stručne studije

– profesor visoke škole, profesor visoke škole u trajnom zvanju, viši predavač 3,152.“

 

 

Iza točke 8. dodaje se podtočka 8.1. koja glasi:

 

„8.1.  zamjenik pročelnika sveučilišnog odjela za stručne studije

– profesor visoke škole, profesor visoke škole u trajnom zvanju, viši predavač 3,104.“

 

 

 

Članak 2.

 

U članku 7. podstavku b) Radna mjesta I. vrste, točke 13. i 14. mijenjaju se i glase:

 

„13. strukovni učitelj, nastavnik stručno teorijskih sadržaja i nastavnik praktične nastave i vježbi sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili preddiplomskim stručnim studijem, strukovni učitelj, nastavnik stručno teorijskih sadržaja i nastavnik praktične nastave i vježbi s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – savjetnik 1,341

 

 1. strukovni učitelj, nastavnik stručno teorijskih sadržaja i nastavnik praktične nastave i vježbi sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili preddiplomskim stručnim studijem, strukovni učitelj, nastavnik stručno teorijskih sadržaja i nastavnik praktične nastave i vježbi s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – mentor 1,254“

 

 

Iza točke 15. dodaju se točke 16., 17., 18., 19. i 20. koje glase:

 

„16. učitelj – stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila, učitelj, nastavnik, stručni suradnik u školi/ustanovi  u kojoj se izvode samo programi za djecu s teškoćama u razvoju  – savjetnik 1,676

 

 1. učitelj – stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila, učitelj, nastavnik, stručni suradnik u školi/ustanovi u kojoj se izvode samo programi za djecu s teškoćama u razvoju – mentor 1,532

 

 1. učitelj – stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila, učitelj, nastavnik, stručni suradnik u školi/ustanovi u kojoj se izvode samo programi za djecu s teškoćama u razvoju 1,400

 

 1. tajnik školske ustanove 1,270

 

 1. voditelj računovodstva školske ustanove 1,270“

 

 

U podstavku c) Radna mjesta II. vrste, točke 1. i 2 mijenjaju se i glase:

 

„1. strukovni učitelj, nastavnik stručno teorijskih sadržaja i nastavnik praktične nastave i vježbi sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili preddiplomskim stručnim studijem, strukovni učitelj, nastavnik stručno teorijskih sadržaja i nastavnik praktične nastave i vježbi s višom stručnom spremom prema ranijim propisima 1,164

 

 1. strukovni učitelj, nastavnik stručno teorijskih sadržaja i nastavnik praktične nastave i vježbi sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili preddiplomskim stručnim studijem, strukovni učitelj, nastavnik stručno teorijskih sadržaja i nastavnik praktične nastave i vježbi s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – bez položenog stručnog ispita 0,984“

 

 

Iza točke 9. dodaju se točke 10. i 11. koje glase:

 

„10. tajnik školske ustanove 1,120

 1. voditelj računovodstva školske ustanove 1,120“

 

 

U podstavku d) Radna mjesta III. vrste, točke 6. i 7. mijenjaju se i glase:

 

„6. službenik koji istovremeno obavlja poslove voditelja računovodstva i tajnika 1,030

 1. tajnik školske ustanove prema članku 156. stavku 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 1,000“

 

 

Iza točke 11. dodaju se točke 12., 13. i 14. koje glase:

 

„12. voditelj računovodstva školske ustanove 0,950

 1. računovodstveni referent – financijski knjigovođa u školskoj ustanove 0,880
 2. računovodstveni referent, računovodstveni radnik, administrativni referent, administrativni radnik u školskoj ustanovi 0,850“

 

 

 

Članak 3.

 

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

 

Klasa:

Urbroj:

 

Zagreb,

Predsjednik

 

 

 1. sc. Andrej Plenković

 

 

 

OBRAZLOŽENJE

 

 

Sukladno članku 64. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – OiRUSRH, 60/15 – OUSRH i 131/17) sveučilišni odjel osniva se kao sastavnica sveučilišta koja sudjeluje u izvedbi studijskih programa te razvija znanstveni, umjetnički i stručni rad u jednom znanstvenom polju ili interdisciplinarnom znanstvenom području te sudjeluje u izvedbi studija. Pojedina sveučilišta osnovala su sveučilišne odjele koji dijelom ili u potpunosti izvode stručne studije te sukladno članku 92. stavku 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju provode izbore i u sva nastavna zvanja i odgovarajuća radna mjesta (predavač, viši predavač, profesor visoke škole, lektor, viši lektor, umjetnički suradnik, viši umjetnički suradnik i umjetnički savjetnik). Također, ta sveučilišta odnosno sveučilišni odjeli u svojim općim aktima propisuju da se na položaj I. vrste pročelnika odnosno zamjenika pročelnika sveučilišnog odjela mogu imenovati i osobe zaposlene u nastavnom zvanju i na radnom mjestu profesora visoke škole, profesora visoke škole u trajnom zvanju i  višeg predavača jer je većina zaposlenika zaposlena na nastavnim radnim mjestima.

 

Predloženim člankom 1. ove Uredbe nastavnici izabrani u nastavna zvanja profesor visoke škole, profesor visoke škole u trajnom zvanju i viši predavač bit će stavljeni u ravnopravan položaj s nastavnicima izabranim u znanstveno-nastavna zvanja u dijelu koji se odnosi na položajna radna mjesta i koeficijente složenosti poslova na sveučilištima odnosno njegovim sastavnicama.

 

Nadalje, posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima propisani su člankom 7. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama i nisu mijenjani od 2014. godine (Narodne novine, broj 40/2014).

Temeljem razlika u koeficijentima radnika u sustavu odgoja i obrazovanja i sustava sustavu socijalne skrbi, potrebno je donijeti izmjene koeficijenata za učitelje, nastavnike i stručne suradnike koji rade u školama/ustanovama u kojima se odgojno-obrazovni rad izvodi samo za učenike  s teškoćama u razvoju.

U skladu s odredbom članka 7. podstavka b) točke 3. Radna mjesta I. vrste, učitelj – stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila ima koeficijent 1,385 te se isti odnosi na sve učitelje stručnjake edukacijsko-rehabilitacijskog profila bez obzira rade li s učenicima s teškoćama u razvoju  u redovitim školama po redovitom ili posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju ili u posebnim školama/ustanovama u kojima se školuju samo učenici s teškoćama u razvoju koji ne mogu biti integrirani u redovite školske ustanove.

U skladu s člankom 7. podstavka b) učitelji razredne ili predmetne nastave kao ni stručni suradnici koji rade u školama/ustanovama u kojima se izvode samo programi za učenike s teškoćama u razvoju nemaju pravo na veći koeficijent već imaju isti koeficijent kao učitelji i stručni suradnici koji rade u školama s redovitim programima.

Slijedom navedenoga, izmjenama i dopunama omogućit će se pravo na isti koeficijent (1,400) učiteljima – stručnjacima edukacijsko-rehabilitacijskog profila, učiteljima, nastavnicima i stručnim suradnicima u školama/ustanovama u kojima se izvode samo programi za učenike s teškoćama u razvoju   kakav imaju radnici na Radnim mjestima I. vrste u ustanovama koje su u sustavu socijalne skrbi, a u kojima se izvodi osnovnoškolski i/ili srednjoškolski odgoj i obrazovanje za učenike s teškoćama u razvoju.

Nadalje, koeficijenti učitelja stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila savjetnika i mentora isti je u sustavu odgoja i obrazovanja kao i u sustavu socijalne skrbi, ali u skladu s odredbom članka 7.  Uredbe, nije propisan veći koeficijent za  učitelje, nastavnike, i stručne suradnike mentore i savjetnike u školama/ustanovama u kojima se izvode samo programi za učenike s teškoćama u razvoju, a  kakav imaju radnici na Radnim mjestima I. vrste u ustanovama koje su u sustavu socijalne skrbi. Stoga je i u ovom dijelu uredbe predložena izmjena.

Nastavnici stručno teorijskih sadržaja do sada nisu bili u Uredbi te im se plaća, ovisno o razini obrazovanja isplaćivala sukladno koeficijentima propisanim člankom 7. podstavka b) Radna mjesta I. vrste, točke 13. i 14. i te podstavka c) Radna mjesta II. vrste, točke 1. i 2. Stoga je navedene točke potrebno mijenjati na način da se dodaju i nastavnici stručno teorijskih sadržaja.

 

U skladu s Uredbom od 1. ožujka  2013. godine tajnicima, računovođama i administrativno-financijskim radnicima koeficijenti su smanjeni, a opseg poslova povećan. Za razliku od toga učiteljima i stručnim suradnicima koeficijenti su uvećani te je Ministarstvo zaprimilo brojne zahtjeve radnika koji obavljaju ove poslove tajnicima, računovođa i administrativno-financijskih radnika za povećanjem koeficijenta zbog porasta obima i složenosti poslova.

 

Slijedom navedenoga, a s ciljem smanjenja razlika, predložena su uvećanje koeficijenata tajnicima, voditeljima računovodstva, službenicima koji istovremeno obavlja poslove voditelja računovodstva i tajnika (Radna mjesta I. vrste ili Radna mjesta II. vrste ), računovodstvenim referentima – financijskim knjigovođama u školskoj ustanovi te računovodstvenim referentima, računovodstvenim radnicima, administrativnim referentima te administrativnim radnicima  u školskoj ustanovi (Radna mjesta III. vrste).